He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]NOU PROJECTE DE LA MÀ D’HARQUITECTES[:es]NUEVO PROYECTO DE LA MANO DE HARQUITECTES[:en]NUEVO PROYECTO DE LA MANO DE HARQUITECTES[:]
[:ca]260-japanese-patterns [Converted]
La vinculació entre els espais interiors i el jardí és el que converteixen a aquesta casa en un projecte singular. Els arquitectes responsables, HARQUITECTES, han realitzat una remodelació de la totalitat del solar per integrar la casa perfectament en el seu entorn.

Situada a Ullastret (Girona) aquesta obra de planta única presenta un contrast definit entre les diferents façanes renovades, que s’adapten a la topografia i a la nova geometria del carrer.

REMODELACIÓ I RESPECTE PER L’ENTORN
D’una banda, la façana que dóna al carrer s’alça amb un mur de pedra compacta que limita la finca i respecta l’estètica medieval de la resta del municipi. A les capes exteriors s’han reutilitzat les pedres del mur existent, barrejant-les amb àrids propis del solar juntament amb dosificacions de calç i ciment.

En aquesta zona, hi podem trobar diverses tipologies d’obertures al mur: finestres de vàries formes i mides totes elles fabricades amb fusta natural d’Iscletec. Aquests tancaments exteriors presenten en la seva majoria una obertura oscil·lobatent, que milloren la ventilació de l’espai i, alhora, tenen en consideració la privacitat i seguretat necessària que requereix aquest vessant de l’habitatge.

FUSIÓ DE L’INTERIOR AMB EL JARDÍ
La façana interior, en canvi, s’obre a l’exterior aprofitant totes els avantatges que aquest li ofereix. L’estudi d’arquitectura HARQUITECTES ha declinat l’opció d’ubicar l’habitatge al centre del jardí i proposen rodejar-lo, perquè la mateixa casa actuï com a tanca del solar.

A les cares interiors s’han mantingut els acabats del mateix mur encofrat atorgant una estètica molt moderna. Les galeries geomètriques de la que es conforma l’habitatge s’obren al jardí amb grans portes de fusta i vidre que permeten treure profit dels guanys solars durant tot l’any.

Així, l’hermetisme i estanquitat de les finestres d’Iscletec aporten seguretat, aïllament acústic i tèrmic, que combaten les dures condicions climatològiques dels mesos d’hivern. A més, quan fa bon temps, les galeries es poden obrir totalment convertint-se en un gran porxo obert al jardí, sense perdre les seves prestacions originals d’alta qualitat.

El model escollit per a aquest projecte ha estat Iscletec 78. Aquest sustenta vidres tècnics de Vidresif, una col·laboració que reforça les possibilitats i els beneficis dels tancaments de l’empresa.

A més, el parter habitual d’Iscletec per a la instal·lació de les ferramentes, MACO, ha tingut un paper important en aquesta obra. Gràcies a la incorporació de la innovadora ferramenta amb fre d’obertura es soluciona una important preocupació del client: les finestres d’aquest habitatge tenen una obertura externa, pel que es buscava bloquejar-les per tal d’evitar la seva obertura total i sense control.

VEURE PROJECTE[:es]260-japanese-patterns [Converted]
La vinculación entre los espacios interiores y el jardín es lo que convierten a esta casa en un proyecto singular. Los arquitectos responsables, HARQUITECTES, han realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

Situada en Ullastret (Girona) esta obra de planta única presenta un contraste definido entre las diferentes fachadas renovadas, que se adaptan a la topografía y la nueva geometría de la calle.

REMODELACIÓN Y RESPETO POR EL ENTORNO
Por un lado, la fachada que da a la calle se alza con un muro de piedra compacta que limita la finca y respeta la estética medieval del resto del municipio. En las capas exteriores se han reutilizado las piedras del muro existente, mezclándolas con áridos propios del solar junto con dosificaciones de cal y cemento.

En esta zona, podemos encontrar diversas tipologías de aberturas en el muro: ventanas de varias formas y tamaños todas ellas fabricadas con madera natural de Iscletec. Estos cerramientos exteriores presentan en su mayoría una apertura oscilobatiente, que mejoran la ventilación del espacio y, al mismo tiempo, tienen en consideración la privacidad y seguridad necesaria que requiere esta vertiente de la vivienda.

FUSIÓN DEL INTERIOR CON EL JARDÍN
La fachada interior, en cambio, se abre al exterior aprovechando todas las ventajas que éste le ofrece. El estudio de arquitectura HARQUITECTES ha declinado la opción de ubicar la vivienda en el centro del jardín y proponen rodearlo, porque la misma casa actúe como cierre del solar.

En las caras interiores se han mantenido los acabados del mismo muro encofrado otorgando una estética muy moderna. Las galerías geométricas de la que se conforma la vivienda se abren al jardín con grandes puertas de madera y vidrio que permiten sacar provecho de las ganancias solares durante todo el año.

Así, el hermetismo y estanqueidad de las ventanas de Iscletec aportan seguridad, aislamiento acústico y térmico, que combaten las duras condiciones climatológicas de los meses de invierno. Además, cuando hace buen tiempo, las galerías se pueden abrir totalmente convirtiéndose en un gran porche abierto al jardín, sin perder sus prestaciones originales de alta calidad.

El modelo elegido para este proyecto ha sido Iscletec 78. Este sustenta cristales técnicos de Vidresif, una colaboración que refuerza las posibilidades y los beneficios de los cierres de la empresa.

Además, el parter habitual de Iscletec para la instalación de los herrajes, MACO, ha tenido un papel importante en esta obra. Gracias a la incorporación de la innovadora herramienta con freno de apertura se soluciona una importante preocupación del cliente: las ventanas de esta vivienda tienen una apertura externa, por lo que se buscaba bloquearlas para evitar su apertura total y sin control.

VER PROYECTO[:en]260-japanese-patterns [Converted]
La vinculación entre los espacios interiores y el jardín es lo que convierten a esta casa en un proyecto singular. Los arquitectos responsables, HARQUITECTES, han realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

Situada en Ullastret (Girona) esta obra de planta única presenta un contraste definido entre las diferentes fachadas renovadas, que se adaptan a la topografía y la nueva geometría de la calle.

REMODELACIÓN Y RESPETO POR EL ENTORNO
Por un lado, la fachada que da a la calle se alza con un muro de piedra compacta que limita la finca y respeta la estética medieval del resto del municipio. En las capas exteriores se han reutilizado las piedras del muro existente, mezclándolas con áridos propios del solar junto con dosificaciones de cal y cemento.

En esta zona, podemos encontrar diversas tipologías de aberturas en el muro: ventanas de varias formas y tamaños todas ellas fabricadas con madera natural de Iscletec. Estos cerramientos exteriores presentan en su mayoría una apertura oscilobatiente, que mejoran la ventilación del espacio y, al mismo tiempo, tienen en consideración la privacidad y seguridad necesaria que requiere esta vertiente de la vivienda.

FUSIÓN DEL INTERIOR CON EL JARDÍN
La fachada interior, en cambio, se abre al exterior aprovechando todas las ventajas que éste le ofrece. El estudio de arquitectura HARQUITECTES ha declinado la opción de ubicar la vivienda en el centro del jardín y proponen rodearlo, porque la misma casa actúe como cierre del solar.

En las caras interiores se han mantenido los acabados del mismo muro encofrado otorgando una estética muy moderna. Las galerías geométricas de la que se conforma la vivienda se abren al jardín con grandes puertas de madera y vidrio que permiten sacar provecho de las ganancias solares durante todo el año.

Así, el hermetismo y estanqueidad de las ventanas de Iscletec aportan seguridad, aislamiento acústico y térmico, que combaten las duras condiciones climatológicas de los meses de invierno. Además, cuando hace buen tiempo, las galerías se pueden abrir totalmente convirtiéndose en un gran porche abierto al jardín, sin perder sus prestaciones originales de alta calidad.

El modelo elegido para este proyecto ha sido Iscletec 78. Este sustenta cristales técnicos de Vidresif, una colaboración que refuerza las posibilidades y los beneficios de los cierres de la empresa.

Además, el parter habitual de Iscletec para la instalación de los herrajes, MACO, ha tenido un papel importante en esta obra. Gracias a la incorporación de la innovadora herramienta con freno de apertura se soluciona una importante preocupación del cliente: las ventanas de esta vivienda tienen una apertura externa, por lo que se buscaba bloquearlas para evitar su apertura total y sin control.

VER PROYECTO[:]


Compartir: 25/05/2018


Volver