He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
La Casa 1413 de HARQUITECTES premiada en la XIV BEAU 2018
noticia iscletec destacada[:ca]

El passat mes de juny es va presentar la XIV Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme a Santander, sota el títol "Més habitar, més humanitzar".

En aquesta edició el jurat ha premiat 23 obres arquitectòniques nacionals i internacionals en la secció Panorama d'Obres. La llista de guardonats inclou arquitectes consagrats i despatxos d'arquitectes novells, i combina projectes de paisatge i espai públic, amb treballs de rehabilitació, equipaments públics i edificis d'habitatges.

Destaquem el premi que ha rebut l'estudi HARQUITECTES pel projecte Casa 1413, en què Iscletec ha participant proporcionant tots els tancaments de fusta. Un cop més, Iscletec s'enorgulleix de col·laborar amb professionals reconeguts i admirats en el sector, que els permeten formar part de projectes d'aquestes magnituds.

Aquesta edició de la Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme posa l'accent en el concepte d'habitar com a fonament de l'arquitectura i de la humanització de la ciutat. Una idea que s'explica per la qualitat dels espais, ja siguin domèstics o públics, urbans o rurals. S'ha buscat valorar els entorns, la vida en societat, els espais, la proximitat dels llocs sense minva de la creativitat de les obres. La humanització de l'arquitectura i la ciutat es basa en la proximitat, les escales humanes, els espais tant de relació com d'intimitat.
[:es]

El pasado mes de junio se presentó la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en Santander, bajo el título “Más habitar, más humanizar”.

Es esta edición el jurado ha premiado 23 obras arquitectónicas nacionales e internacionales en la sección Panorama de Obras. La lista de galardonados incluye arquitectos consagrados y despachos de arquitectos nóveles, y combina proyectos de paisaje y espacio público, con trabajos de rehabilitación, equipamientos públicos y edificios de viviendas.

Destacamos el premio que ha recibido el estudio HARQUITECTES por el proyecto Casa 1413, en el que Iscletec ha participando proporcionando todos los cierres de madera. Una vez más, Iscletec se enorgullece de colaborar con profesionales reconocidos y admirados en el sector, que les permiten formar parte de proyectos de estas magnitudes.

Esta edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo pone el acento en el concepto de habitar como fundamento de la arquitectura y de la humanización de la ciudad. Una idea que se explica por la calidad y cualidad de los espacios, ya sean domésticos o públicos, urbanos o rurales. Se ha buscado valorar los entornos, la vida en sociedad, los espacios, la cercanía de los lugares sin merma de la creatividad de las obras. La humanización de la arquitectura y la ciudad se basa en la proximidad, las escalas humanas, los espacios tanto de relación como de intimidad.
[:]


Compartir: 04/09/2018
[:ca]Obrim les portes del nostre taller i t’avancem un nou projecte [:es]Abrimos las puertas de nuestro taller y te avanzamos un nuevo proyecto[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
MASIA RURAL - MONTAGUT I OIX

Obrim les portes del nostre taller i t’avancem un nou projecte, com sempre, singular i únic. Els nostres tècnics estan preparant amb cura tots els productes de fusta que s'utilitzaran per a una espectacular masia familiar a Montagut i Oix, situada a la província de Girona.

L'objectiu de la intervenció rau en mantenir la personalitat d'un habitatge en un territori muntanyós i una localitat rural amb gran valor del patrimoni històric- artístic. Aquest treball de rehabilitació apunta a la necessitat de conservar els edificis originals, però dotant-los d'unes prestacions cada vegada més elevades i el valor afegit d'uns productes de qualitat.

La peculiaritat d'Iscletec recau en la seva adaptabilitat i condicionament a qualsevol territori i condició, sent altament competents tant en grans ciutats, a la costa com en alta muntanya.

PASSIÓ PELS BOSCOS I LA FUSTA
S'ha utilitzat el model Iscletec 78 fabricat amb fusta de roure de la Borgonya francesa, grans superfícies gestionades amb el segell de qualitat forestal sostenible PEFC. A Iscletec mantenim el màxim estàndard de qualitat de la fusta europea que utilitzem, amb l'objectiu de fomentar la nostra filosofia de sostenibilitat.

Els productes certificats per PEFC garanteixen la correcta gestió dels boscos dels que provenen, combaten la talla d'arbres il·legal i ajuden al manteniment de nombrosos ecosistemes i la diversitat biològica. Conscients de la nostra responsabilitat amb el medi ambient, contribuïm amb el nostre paper social, cada vegada més consolidat, en cadascun dels nostres projectes.

UN PRODUCTE A MIDA
Iscletec permet seleccionar aquell acabat més convenient i requerit, tant per l'interior com per l'exterior: un avantatge singular que permet ajustar el resultat final 100% a mida.

Balconeres, finestres i portes d'entrada s'estan dissenyant i fabricant totalment personalitzades per atorgar la màxima durabilitat en el seu exterior, amb productes resistents als canvis de temperatura i a contrastos tèrmics.

La fusta de roure juntament amb un vernís 100% sòlid a l'aigua, ecològic i d'última generació aconsegueix el mimetisme amb l'entorn i la màxima qualitat per als tancaments. El vernís a l'aigua és un dels millors materials per revestir superfícies de fusta d'exterior, ja que la protegeix i l'embelleix, enaltint les seves característiques inherents.

Es destaca el tractament que s'ha proporcionat a l'interior dels tancaments, on s'ha buscat el contacte més directe amb la puresa del material, gràcies a un oli que permet percebre la fusta en el seu estat natural. L'oli li afegeix infinites propietats a la fusta sumant-li un subtil acabat: tacte, olor i essència original del material amb un extra de protecció. Així, s'aconsegueix un respecte absolut per la transpiració, la textura i el vetejat natural de la fusta, que promet un resultat atractiu i dóna valor a les estances.

INNOVACIÓ I ESTÈTICA
Per potenciar aquesta estètica i donar-li el protagonisme al propi material, s'han instal·lat ferramentes MACO - Multi Power, completament ocultes: sense ponts tèrmics, sense interrupció de juntes i sense formació de condensats. Amb aquestes ferramentes invisibles, Iscletec presenta els més innovadors productes al mercat, aconseguint finestres i portes impecables. Entre els avantatges que obtenim amb aquests elements resideixen l'òptima visibilitat entre els espais i la màxima entrada de llum.

INNOVACIÓ I SEGURETAT
Per proporcionar encara més prestacions, s'ha col·locat una solució addicional que brinda encara més rendiment als productes d’Iscletec: sensors d'alarma integrats en cada un dels tancaments de fusta.

Els sensors d'alarma s'incorporen sense trencar l'harmonia als propis tancaments, un sistema altament innovador i amb un valor estètic inigualable. L'alarma ve inherentment integrada en finestres, portes i balconeres, el que garanteix una major seguretat i una disminució de les possibilitats de furt en l'habitatge.

Iscletec treballa per aconseguir un resultat exigent, d'acord amb les necessitats de l'espai i del client i utilitzant la tecnologia més avançada en els seus productes. A més d'un excel·lent resultat tècnic, aposta per un detallat treball de la fusta per crear l'estètica que millor s'adapti a cada projecte.

[:es]
MASIA RURAL – MONTAGUT I OIX

Abrimos las puertas de nuestro taller y te avanzamos un nuevo proyecto, como siempre, singular y único. Nuestros técnicos están preparando con mimo todos los productos de madera que se utilizaran para una espectacular masía familiar en Montagut i Oix, situada en la provincia de Girona.

El objetivo de la intervención radica en mantener la personalidad de una vivienda en un territorio montañoso y una localidad rural con gran valor del patrimonio histórico-artístico. Este trabajo de rehabilitación apunta a la necesidad de conservar los edificios originales, pero dotándolos de unas prestaciones cada vez más elevadas y el valor añadido de unos productos de calidad.
La peculiaridad de Iscletec recae en su adaptabilidad y acondicionamiento a cualquier territorio y condición, siendo altamente competentes tanto en grandes ciudades, en la costa como en alta montaña.

PASIÓN POR LOS BOSQUES Y LA MADERA
Se ha utilizado el modelo Iscletec 78 fabricado con madera de roble de la Borgoña francesa, grandes superficies gestionadas con el sello de calidad forestal sostenible PEFC. En Iscletec mantenemos el máximo estándar de calidad de la madera europea que utilizamos, con el objetivo de fomentar nuestra filosofía de sostenibilidad.

Los productos certificados por PEFC garantizan la correcta gestión de los bosques de los que provienen, combaten la corta de árboles ilegal y ayudan al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la diversidad biológica. Conscientes de nuestra responsabilidad con el medioambiente, contribuimos con nuestro papel social, cada vez más consolidado, en cada uno de nuestros proyectos.

UN PRODUCTO A MEDIDA
Iscletec permite seleccionar aquel acabado más conveniente y requerido, tanto para el interior como para el exterior: una ventaja singular que permite ajustar el resultado final 100% a tu medida.

Balconeras, ventanas y puertas de entrada se están diseñando y fabricando totalmente personalizadas para otorgar la máxima durabilidad en su exterior, con productos resistentes a los cambios de temperatura y a contrastes térmicos.

La madera de roble junto con un barniz 100% sólido al agua, ecológico y de última generación consigue el mimetismo con el entorno y la máxima calidad para los cierres. El barniz al agua es uno de los mejores materiales para revestir superficies de madera de exterior, pues la protege y la embellece, ensalzando sus características inherentes.

Se destaca el tratamiento que se ha proporcionado en el interior de los cierres, donde se ha buscado el contacto más directo con la pureza del material gracias a un aceite que permite percibir la madera en su estado natural. El aceite le añade infinitas propiedades a la madera sumándole un sutil acabado: tacto, olor y esencia original del material con un extra de protección. Así, se consigue un respeto absoluto por la transpiración, la textura y el veteado natural de la madera, que promete un resultado atractivo y da valor a las estancias.

INNOVACIÓN Y ESTÉTICA
Para potenciar esta estética y darle el protagonismo al propio material, se han instalado herrajes MACO – Multi Power, completamente ocultos: sin puentes térmicos, sin interrupción de juntas y sin formación de condensados. Con estos herrajes invisibles, Iscletec presenta los más innovadores productos al mercado, consiguiendo ventanas y puertas impecables. Entre las ventajas que obtenemos con estos elementos residen la óptima visibilidad entre los espacios y la máxima entrada de luz.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD
Para proporcionar aún más prestaciones, se ha colocado una solución adicional que brinda todavía más rendimiento a los productos de Iscletec: sensores de alarma integrados en cada uno de los cierres de madera.

Los sensores de alarma se incorporan sin romper la armonía a los propios cierres, un sistema altamente innovador y con un valor estético inigualable. La alarma viene inherentemente integrada en ventanas, puertas y balconeras, lo que garantiza una mayor seguridad y una disminución de las posibilidades de hurto en la vivienda.

Iscletec trabaja para conseguir un resultado exigente, acorde con las necesidades del espacio y del cliente y utilizando la tecnología más avanzada en sus productos. Además de un excelente resultado técnico, apuesta por un detallado trabajo de la madera para crear la estética que mejor se adapte a cada proyecto.

[:]


Compartir: 30/08/2018
[:ca]Harquitectes, Crü Studio i aiastudio confien en Iscletec[:es]Harquitectes, Crü Studio y aiastudio confían en Iscletec [:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Alguns dels estudis d'arquitectura de més prestigi han confiat en Iscletec per fabricar elements tan importants i determinants en un habitatge com són els seus tancaments.

Amb motiu del nostre agraïment hem recollit alguns dels treballs més destacats en un apartat Especial Arquitectes que resumeix perfectament l'essència de l'empresa i la comesa amb els seus clients. Harquitectes, Aiastudio, Valor-Llimós Arquitectura, Alejandro Werner, Crü Studio, Dom Arquitectura, Nao Studio ... són algunes de les col·laboracions més remarcades de Iscletec en els seus últims projectes. Pots accedir al lloc web per conèixer més profundament als professionals, el treball que han realitzat i la intervenció de Iscletec.

Estem molt satisfets de poder treballar al costat de grans experts del sector que ens plantegen nous reptes i ens obren noves fronteres, les quals enfrontem sempre seguint els nostres principals valors: qualitat, eficiència, servei i passió per la fusta.

Visita ELS ARQUITECTES D’ISCLETEC i els seus projectes

[:es]
Algunos de los estudios de arquitectura de mayor prestigio han confiado en Iscletec para fabricar elementos tan importantes y determinantes en una vivienda como son sus cierres.

Con motivo de nuestro agradecimiento hemos recogido algunos de los trabajos más destacados en un apartado Especial Arquitectos que resume perfectamente la esencia de la empresa y el cometido con sus clientes. Harquitectes, Aiastudio, Valor-Llimós Arquitectura, Alejandro Werner, Crü Studio, Dom Arquitectura, Nao Studio… son algunas de las colaboraciones más remarcadas de Iscletec en sus últimos proyectos. Puedes acceder al sitio web para conocer más profundamente a los profesionales, el trabajo que han realizado y la intervención de Iscletec.

Estamos muy sastisfechos de poder trabajar junto a grandes expertos del sector que nos plantean nuevos retos y nos abren nuevas fronteras, las cuales enfrentamos siempre siguiendo nuestros principales valores: calidad, eficiencia, servicio y pasión por la madera.

Visita LOS ARQUITECTOS DE ISCLETEC y sus proyectos

[:]


Compartir: 27/08/2018
[:ca]Dibuixa, pinta i aposta pel medi ambient. #PintamosUnMundoMejor[:es]Dibuja, colorea y apuesta por el medio ambiente. #PintamosUnMundoMejor[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Un any més, recordem en aquesta època la importància de cuidar els boscos i el medi ambient.

La nostra forta filosofia de respecte pel medi ambient es posa en pràctica amb #PintamosUnMundoMejor, una campanya de suport per la lluita contra el canvi climàtic i que contribueix en l’educació mediambiental.

Amb les il·lustracions descarregables de la nostra web destaquem la importància de transmetre aquests valors als més petits de la casa. La creativitat i la conscienciació sobre el respecte que mereix aquest planeta es veuen reflectides en aquests tres capítols, valors fonamentals per a transmetre als teus fills i filles d’una manera divertida.

FITXA 1 - El Montseny, l'origen
FITXA 2 - Un procés sostenible a peus del Montseny
FITXA 3 - Disseny, qualitat i compromís

Encara que pogués semblar una paradoxa, l'ús de la fusta com a material constructiu és una opció no només sostenible, sinó ecològica. Les tales d’arbres de boscos gestionats amb el segell de qualitat forestal sostenible PEFC, aporten una regeneració de la flora autòctona, una major qualitat d'oxigen i una proliferació de la fauna. Apostar per Iscletec, és apostar pel medi ambient.
[:es]
Un año más, recordamos en esta época la importancia de cuidar los bosques y el medio ambiente.

Nuestra fuerte filosofía de respeto por el medio ambiente se pone en práctica con #PintamosUnMundoMejor, una campaña de apoyo para la lucha contra el cambio climático y que contribuye en la educación medioambiental.

Con las ilustraciones descargables de nuestra web destacamos la importancia de transmitir estos valores a los más pequeños de la casa. La creatividad y la concienciación sobre el respeto que merece este planeta se ven reflejadas en estos tres capítulos, valores fundamentales para transmitir a tus hijos de una manera divertida.

FICHA 1 - El Montseny, el origen
FICHA 2 - Un proceso sostenible a pies del Montseny
FICHA 3 - Diseño, calidad y compromiso

Aunque pudiera parecer una paradoja, el uso de la madera como material constructivo es una opción no sólo sostenible, sino ecológica. Las talas de árboles de bosques gestionados con el sello de calidad forestal sostenible PEFC, aportan una regeneración de la flora autóctona, una mayor calidad de oxígeno y una proliferación de la fauna. Apostar por Iscletec, es apostar por el medio ambiente.
[:]


Compartir: 09/08/2018

noticia iscletec destacada{{unknown}}


Compartir: 08/08/2018
Contact form es
noticia iscletec destacada

[recaptcha]
[submit "Enviar"]
1
Iscletec Blog "[your-subject]"
wordpress@iscletec.com
sergio@cienpiescomunicacion.com
De: [your-name] <[your-email]>
Població: [your-subject]
Telèfon: [your-telefon]

Missatge:
[your-message]

--
Este email se ha enviado desde el formulario de contacto de Iscletec

[:ca]Notícies[:es]Noticias[:] "[your-subject]"
[:ca]Notícies[:es]Noticias[:]
[your-email]
Message Body:
[your-message]

--
This e-mail was sent from a contact form on [:ca]Notícies[:es]Noticias[:] (https://iscletec.com/blog)
Reply-To: sergio@cienpiescomunicacion.comGràcies pel teu missatge. Gracias por tu mensaje.
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Uno o más campos tienen un error. Por favor revisa e inténtalo de nuevo.
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Debes aceptar los términos y condiciones antes de enviar tu mensaje.
The field is required.
The field is too long.
The field is too short.
The date format is incorrect.
The date is before the earliest one allowed.
The date is after the latest one allowed.
There was an unknown error uploading the file.
You are not allowed to upload files of this type.
The file is too big.
There was an error uploading the file.
The number format is invalid.
The number is smaller than the minimum allowed.
The number is larger than the maximum allowed.
The answer to the quiz is incorrect.
Your entered code is incorrect.
The e-mail address entered is invalid.
The URL is invalid.
The telephone number is invalid.


Compartir: 06/08/2018
Contact form ca
noticia iscletec destacada

[recaptcha]

[submit "Enviar"]
1
Iscletec Blog "[your-subject]"
iscletec@iscletec.com
iscletec@iscletec.com
De: [your-name] <[your-email]>
Població: [your-subject]
Telèfon: [your-telefon]

Missatge:
[your-message]

--
Aquest correu electrònic s'ha enviat des del formulari de contacte de Iscletec

[:ca]Notícies[:es]Noticias[:] "[your-subject]"
[:ca]Notícies[:es]Noticias[:]
[your-email]
Message Body:
[your-message]

--
This e-mail was sent from a contact form on [:ca]Notícies[:es]Noticias[:] (https://iscletec.com/blog)
Reply-To: sergio@cienpiescomunicacion.comGràcies pel teu missatge. Gracias por tu mensaje.
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Uno o más campos tienen un error. Por favor revisa e inténtalo de nuevo.
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Debes aceptar los términos y condiciones antes de enviar tu mensaje.
The field is required.
The field is too long.
The field is too short.
The date format is incorrect.
The date is before the earliest one allowed.
The date is after the latest one allowed.
There was an unknown error uploading the file.
You are not allowed to upload files of this type.
The file is too big.
There was an error uploading the file.
The number format is invalid.
The number is smaller than the minimum allowed.
The number is larger than the maximum allowed.
The answer to the quiz is incorrect.
Your entered code is incorrect.
The e-mail address entered is invalid.
The URL is invalid.
The telephone number is invalid.


Compartir: 06/08/2018
Página 1    2    3     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26