He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]L'empremta sostenible d’Iscletec en el medi ambient[:es]La huella sostenible de Iscletec en el medioambiente[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle s'han convertit en un dels principals problemes a què els éssers humans ens enfrontem en aquest segle XXI.

Per posar-hi remei, el realment important és aconseguir que els grans embornals de CO2 del planeta, és a dir, els boscos, no es vegin reduïts i en la mesura del possible augmentin. Això només es pot aconseguir a través de la tala controlada i la reforestació. Encara que pogués semblar una paradoxa, l'ús de la fusta com a material constructiu és una opció no només sostenible, sinó ecològica. Això sí, sempre que se segueixin unes pautes bàsiques i uns controls de gestió.

La fusta utilitzada per als productes de Iscletec prové del massís del Montseny i de les Guilleries, espais gestionats amb el segell de qualitat forestal sostenible PEFC. Per això, la talla d'aquests arbres aporta una regeneració de la flora autòctona, una major qualitat d'oxigen i una proliferació de la fauna.

CERTIFICAT PEFC
Els productes d'origen forestal certificats per PEFC garanteixen als consumidors que estan comprant productes de boscos gestionats sosteniblement. Escollint PEFC, els compradors poden ajudar a combatre la tala il·legal i fomentar les principals funcions que juguen els recursos forestals com:

• Contribuir al manteniment de nombrosos ecosistemes i la diversitat biològica.
• Ser el suport econòmic de moltes poblacions rurals i l'origen d'una importantíssima indústria de transformació.
• Tenir un paper social i cultural reconegut cada vegada en major mesura.

Per totes aquestes raons, si tries Iscletec estàs contribuint a una millora del medi ambient. Convenç-te de totes les bones raons per escollir-nos. Per què Iscletec?

Descobreix el nostre procés de fabricació i descarrega't les il·lustracions per compartir aquesta filosofia amb els més petits.[:es]
Las emisiones de gases de efecto invernadero se han convertido en uno de los principales problemas a los que los seres humanos nos enfrentamos en este siglo XXI.

Para remediarlo, lo realmente importante es conseguir que los grandes sumideros de CO2 del planeta, es decir, los bosques, no se vean reducidos y en la medida de lo posible aumenten. Eso solo se puede conseguir a través de la tala controlada y la reforestación. Aunque pudiese parecer una paradoja, el empleo de la madera como material constructivo es una opción no sólo sostenible, sino ecológica. Eso sí, siempre que se sigan unas pautas básicas y unos controles de gestión.

La madera utilizada para los productos de Iscletec proviene del macizo del Montseny y de las Guillerias, espacios gestionados con el sello de calidad forestal sostenible PEFC. Por ello, la talla de esos árboles aporta una regeneración de la flora autóctona, una mayor calidad de oxígeno y una proliferación de la fauna.

CERTIFICADO PEFC
Los productos de origen forestal certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. Escogiendo PEFC, los compradores pueden ayudar a combatir la corta ilegal y fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales como:

•Contribuir al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la diversidad biológica.
•Ser el sustento económico de muchas poblaciones rurales y el origen de una importantísima industria de transformación.
•Tener un papel social y cultural reconocido cada vez en mayor medida.

Por todas esas razones, si eliges Iscletec estás contribuyendo en una mejora del medioambiente. Convéncete de todas las buenas razones para escogernos. ¿Por qué Iscletec?

Descubre nuestro proceso de fabricación y descárgate las ilustraciones para compartir esta filosofía con los más pequeños.[:]


Compartir: 02/08/2018
Iframe
noticia iscletec destacada


Compartir: 30/07/2018
[:ca]La fusta i el seu paper actual en el sector de la construcció[:es]La madera y su actual papel en el sector de la construcción[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La fusta està de moda.
Font: Barcelona Building Construmat

Ulleres, rellotges, bicicletes i els accessoris més estranys: ho volem tot en fusta. No sorprèn llavors que els edificis també. Potser aquesta sigui la raó principal de l'èxit que aquest material està tenint en el sector de la construcció, tant que ja es parla del segle de la fusta, després del segle de l'acer i el del formigó.

Des de fa anys, arquitectes i indústria de la construcció estan preparats per dissenyar i realitzar els edificis de fusta que es construeixen en l'actualitat, però no aconseguien sortir d'un nínxol de mercat molt petit. Alguns projectes d'uns pocs atrevits arquitectes - amb formes en la majoria dels casos estranyes i que poc tenien a veure amb el que la gent s'esperava d'un edifici - quedaven relegats en publicacions especialitzades de bio-arquitectura o del mateix sector de la fusta.

És cert que s'han fet alguns avenços tècnics. El sector, en plena expansió, està dedicant molts recursos a la investigació per realitzar sistemes amb prestacions cada vegada més elevades. És cert, també, que les noves generacions de projectistes tenen més familiaritat i coneixements sobre aquest material.

Tot aquest potencial inexplotat estava a l'espera d'un últim i fonamental element, la demanda. I la demanda, com sovint passa, segueix les dinàmiques de la moda, és a dir del que es percep com adequat, just i oportú en un determinat moment. El temps de la fusta sembla haver arribat i cal desitjar que ho hagi fet per quedar ja que els beneficis de la seva correcta utilització en la construcció són, sens dubte, positius per al planeta i els seus habitants.

Més enllà de les seves característiques formals, que casen perfectament amb la sensibilitat estètica actual, les construccions en fusta tenen múltiples avantatges que podríem agrupar en quatre categories principals:

- Sostenibilitat mediambiental
L'edificació és una de les activitats humanes amb major impacte en el medi ambient. Durant el seu cicle de vida, des de la seva construcció fins a la seva demolició, un edifici consumeix recursos naturals, produeix emissions en el medi ambient i genera residus. Diversos estudis LCA (Life Cycle Assessment) comparen els cicles de vida d'edificis realitzats amb diferents sistemes constructius basats en la fusta, formigó armat, acer i maons, demostrant que els impactes dels edificis en fusta resulten més sostenibles per al medi ambient.

- Estalvi energètic
Es calcula que els edificis consumeixen al voltant del 40% de l'energia demandada en el món.
L'eficiència energètica dels edificis és, per tant, extremadament important per al destí del nostre planeta i, sens dubte, l'estalvi energètic està introduint canvis significatius en la manera de construir. Les normatives tècniques obliguen a sistemes cada vegada més eficients.

- Confort habitatiu
El confort habitatiu es defineix com el benestar psicofísic de les persones que viuen en un ambient i és una sensació que depèn principalment d'algunes condicions ambientals, la majoria de les quals mesurables i controlables (temperatura, humitat, qualitat de l'aire interior, velocitat de l'aire , temperatura superficial, il·luminació, condicions acústiques, ...). Destaquem només algunes de les característiques de la fusta que permeten controlar aquestes variables i aconseguir els valors adequats per assegurar un confort elevat.

La fusta és un material higroscòpic, que tendeix a absorbir o perdre aigua segons les condicions de l'ambient. És, per tant, un regulador de la humitat relativa interna i actua al mateix temps com a filtre de l'aire interior que penetra en els microconductes que componen les fibres del material. Gràcies a la seva baixa difusivitat tèrmica, la fusta varia la seva temperatura lentament posada en contacte amb un cos a una temperatura diferent. La sensació tèrmica al tacte és agradable, perquè reflecteix la nostra condició tèrmica. D'aquí que comunament definim la fusta com un material "càlid".

La fusta és un material natural i la sensació d'estar en contacte amb la natura té importants beneficis psicofísics.

- Racionalització del procés constructiu
Una de les principals avantatges dels sistemes constructius en fusta és la possibilitat de pre-fabricar la majoria dels elements constructius incloent també part de les instal·lacions o dels acabats. En l'obra, el muntatge dels elements es realitza en sec, amb el conseqüent estalvi d'aigua. Els temps de realització es redueixen notablement i això permet d'una banda un estalvi econòmic important i per l'altre una atenuació significativa de l'impacte de l'obra en el seu entorn.[:es]
La madera está de moda.
Fuente: Barcelona Building Construmat

Gafas, relojes, bicicletas y los accesorios más extraños: lo queremos todo en madera. No sorprende entonces que los edificios también. Quizás esta sea la razón principal del éxito que este material está teniendo en el sector de la construcción, tanto que ya se habla del siglo de la madera, después del siglo del acero y el del hormigón.

Desde hace años, arquitectos e industria de la construcción están preparados para diseñar y realizar los edificios de madera que se construyen en la actualidad, pero no conseguían salir de un nicho de mercado muy pequeño. Algunos proyectos de unos pocos atrevidos arquitectos - con formas en la mayoría de los casos extrañas y que poco tenían a que ver con lo que la gente se esperaba de un edificio - quedaban relegados en publicaciones especializadas de bio-arquitectura o del mismo sector de la madera.

Es cierto que se han hecho algunos avances técnicos. El sector, en plena expansión, está dedicando muchos recursos a la investigación para realizar sistemas con prestaciones cada vez más elevadas. Cierto es, también, que las nuevas generaciones de proyectistas tienen más familiaridad y conocimientos sobre este material.

Todo este potencial inexplotado estaba a la espera de un último y fundamental elemento, la demanda. Y la demanda, como a menudo ocurre, sigue las dinámicas de la moda, es decir de lo que se percibe como adecuado, justo y oportuno en un determinado momento. El tiempo de la madera parece haber llegado y cabe desear que lo haya hecho para quedarse ya que los beneficios de su correcta utilización en la construcción son, sin duda, positivos para el planeta y sus habitantes.

Más allá de sus características formales, que casan perfectamente con la sensibilidad estética actual, las construcciones en madera tienen múltiples ventajas que podríamos agrupar en cuatro categorías principales:

- Sostenibilidad medioambiental
La edificación es una de las actividades humanas con mayor impacto en el medio ambiente. Durante su ciclo de vida, desde su construcción hasta su demolición, un edificio consume recursos naturales, produce emisiones en el medio ambiente y genera residuos. Varios estudios LCA (Life Cycle Assessment) comparan los ciclos de vida de edificios realizados con diferentes sistemas constructivos basados en la madera, hormigón armado, acero y ladrillos, demostrando que los impactos de los edificios en madera resultan más sostenibles para el medio ambiente.

- Ahorro energético
Se calcula que los edificios consumen alrededor del 40% de la energía demandada en el mundo.
La eficiencia energética de los edificios es, por lo tanto, extremadamente importante para el destino de nuestro planeta y, sin duda, el ahorro energético está introduciendo cambios significativos en la manera de construir. Las normativas técnicas obligan a sistemas cada vez más eficientes.

- Confort habitativo
El confort habitativo se define como el bienestar psicofísico de las personas que viven en un ambiente y es una sensación que depende principalmente de algunas condiciones ambientales, la mayoría de las cuales medibles y controlables (temperatura, humedad, calidad del aire interior, velocidad del aire, temperatura superficial, iluminación, condiciones acústicas,…). Destacamos solamente algunas de las características de la madera que permiten controlar estas variables y conseguir los valores adecuados para asegurar un confort elevado.

La madera es un material higroscópico, que tiende a absorber o perder agua según las condiciones del ambiente. Es, por lo tanto, un regulador de la humedad relativa interna y actúa al mismo tiempo como filtro del aire interior que penetra en los microconductos que componen las fibras del material. Gracias a su baja difusividad térmica, la madera varia su temperatura lentamente puesta en contacto con un cuerpo a una temperatura diferente. La sensación térmica al tacto es agradable, porque refleja nuestra condición térmica. De ahí que comúnmente definamos la madera como un material "cálido".

La madera es un material natural y la sensación de estar en contacto con la naturaleza tiene importantes beneficios psicofísicos.

- Racionalización del proceso constructivo
Una de las principales ventajas de los sistemas constructivos en madera es la posibilidad de pre-fabricar la mayoría de los elementos constructivos incluyendo también parte de las instalaciones o de los acabados. En la obra, el montaje de los elementos se realiza en seco, con el consecuente ahorro de agua. Los tiempos de realización se reducen notablemente y esto permite por un lado un ahorro económico importante y por el otro una atenuación significativa del impacto de la obra en su entorno.[:]


Compartir: 27/07/2018
Iscletec
noticia iscletec destacada


Compartir: 27/07/2018
[:ca]#ColorOftheMonth – Dúo Barcelona[:es]#ColorOftheMonth - Dúo Barcelona[:en]#ColorOftheMonth - Dúo Barcelona[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Seguint amb la campanya #VestimosBarcelona, els tancaments de la Casa Casp s’han pintat amb les dues combinacions possibles del Duo Barcelona: d’una banda, el color Mocca per la seva façana principal conservant, així, el Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. D’altra banda, s’ha utilitzat el Verd Carruatge per a la part posterior de la construcció, color tradicional de la ciutat que respecta la seva llarga i rica cultura urbanística.

Tots els interiors s’han pintat del Blanc Seda, un color pur que atorga l’harmonia i la lluminositat que requeria l’edifici. L’ús d’aquest color neutre s’ha empleat per a donar protagonisme a elements propis de la construcció, com ara els magnífics dibuixos dels sostres o bé els treballats mosaics del terra de l’estança.

Amb aquesta combinació de colors aconseguim la gamma cromàtica Duo Barcelona, una perfecta i genuïna composició especialment creada per a la campanya #VestimosBarcelona.[:es]
Siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de la Casa Casp se han pintado con las dos combinaciones posibles del Duo Barcelona: por un lado, el color Mocca por su fachada principal conservando así el Patrimonio Arquitectónico de Barcelona. Por otra parte, se ha utilizado el Verde Carruaje para la parte posterior de la construcción, color tradicional de la ciudad que respeta su larga y rica cultura urbanística.

Todos los interiores se han pintado del Blanco Seda, un color puro que otorga la armonía y la luminosidad que requería el edificio. El uso de este color neutro se ha empleado para dar protagonismo a elementos propios de la construcción, como los magníficos dibujos de los techos o los trabajados mosaicos del suelo de la estancia.

Con esta combinación de colores conseguimos la gama cromática Duo Barcelona, una perfecta y genuina composición especialmente creada para la campaña #VestimosBarcelona.[:en]
Siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de la Casa Casp se han pintado con las dos combinaciones posibles del Duo Barcelona: por un lado, el color Mocca por su fachada principal conservando así el Patrimonio Arquitectónico de Barcelona. Por otra parte, se ha utilizado el verde Esmeralda para la parte posterior de la construcción, color tradicional de la ciudad que respeta su larga y rica cultura urbanística.

Todos los interiores se han pintado del Blanco Seda, un color puro que otorga la armonía y la luminosidad que requería el edificio. El uso de este color neutro se ha empleado para dar protagonismo a elementos propios de la construcción, como los magníficos dibujos de los techos o los trabajados mosaicos del suelo de la estancia.

Con esta combinación de colores conseguimos la gama cromática Duo Barcelona, una perfecta y genuina composición especialmente creada para la campaña #VestimosBarcelona.[:]


Compartir: 17/07/2018
[:ca]REFERENTS EN ESTANQUITAT ACÚSTICA[:es]REFERENTES EN ESTANQUEIDAD ACÚSTICA[:en]REFERENTES EN ESTANQUEIDAD ACÚSTICA[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Deguda a la frenètica activitat de la ciutat de Barcelona, els seus habitants busquen minimitzar els desagradables sorolls provinents de l’exterior al construir els seus habitatges. És per això que compten amb Iscletec per a fabricar els tancaments dels espais, per la seva experiència i garantia de qualitat.

La llarga trajectòria de l’empresa en el sector l’ha portat a crear la campanya #VestimosBarcelona, on es consoliden les finestres, portes i balconeres d’Iscletec com el producte ideal per als projectes de la ciutat.

Cada instal·lació realitzada a la ciutat ha assolit uns resultats òptims en quant a estanquitat acústica, amb una reducció de les molèsties i sorolls pràcticament total: efectes excepcionals i insòlits en altres tancaments de fusta. D’aquesta manera, s’aconsegueix respondre a una necessitat tan sol·licitada pels ciutadans de Barcelona com és dotar-los del silenci de la ciutat, primordial en el benestar familiar.
[:es]
Debida a la frenética actividad de la ciudad de Barcelona, sus habitantes buscan minimizar los desagradables ruidos provenientes del exterior al construir sus viviendas. Es por ello que cuentan con Iscletec para fabricar los cierres de los espacios, por su experiencia y garantía de calidad.

La larga trayectoria de la empresa en el sector le ha llevado a crear la campaña #VestimosBarcelona, donde se consolidan las ventanas, puertas y ventanas de Iscletec como el producto ideal para los proyectos de la ciudad.

Cada instalación realizada en la ciudad ha alcanzado unos resultados óptimos en cuanto a estanqueidad acústica, con una reducción de las molestias y ruidos prácticamente total: efectos excepcionales e insólitos en otros cierres de madera. De este modo, se consigue responder a una necesidad tan solicitada por los ciudadanos de Barcelona como es dotarlos del silencio de la ciudad, primordial en el bienestar familiar.
[:en]
Debida a la frenética actividad de la ciudad de Barcelona, sus habitantes buscan minimizar los desagradables ruidos provenientes del exterior al construir sus viviendas. Es por ello que cuentan con Iscletec para fabricar los cierres de los espacios, por su experiencia y garantía de calidad.

La larga trayectoria de la empresa en el sector le ha llevado a crear la campaña #VestimosBarcelona, donde se consolidan las ventanas, puertas y ventanas de Iscletec como el producto ideal para los proyectos de la ciudad.

Cada instalación realizada en la ciudad ha alcanzado unos resultados óptimos en cuanto a estanqueidad acústica, con una reducción de las molestias y ruidos prácticamente total: efectos excepcionales e insólitos en otros cierres de madera. De este modo, se consigue responder a una necesidad tan solicitada por los ciudadanos de Barcelona como es dotarlos del silencio de la ciudad, primordial en el bienestar familiar.
[:]


Compartir: 11/07/2018
[:ca]Els arquitectes d'Iscletec i els seus projectes[:es]Los arquitectos de Iscletec y sus proyectos[:en]LOS ARQUITECTOS DE ISCLETEC y sus proyectos [:]
noticia iscletec destacada[:ca]
L'esforç i coneixement de Iscletec es veu reflectit en els seus projectes realitzats on ha col·laborat amb reconeguts estudis d'arquitectura i interiorisme que confien en l'empresa per fabricar tancaments de fusta per les seves obres.

Estem molt agraïts de poder treballar al costat de grans professionals que ens plantegen nous reptes i ens obren noves fronteres, que enfrontem sempre seguint els nostres principals valors: qualitat, eficiència, servei i passió per la fusta.

Per això, hem preparat una nova secció amb alguns dels casos d'èxit d'Iscletec i col·laboracions amb estudis com HARQUITECTES, aiastudio, Valor-Llimós Arquitectura, Crü studio, entre d'altres.

Descobreix els arquitectes de Iscletec i els seus projectes.
[:es]
El esfuerzo y conocimiento de Iscletec se ve reflejado en sus proyectos realizados, en los que ha colaborado con reconocidos estudios de arquitectura e interiorismo que confían en la empresa para fabricar cierres de madera para sus obras.

Estamos muy agradecidos de poder trabajar junto a grandes profesionales que nos plantean nuevos retos y nos abren nuevas fronteras, que enfrentamos siempre siguiendo nuestros principales valores: calidad, eficiencia, servicio y pasión por la madera.

Por ello, hemos preparado una nueva sección con algunos de los casos de éxito de Iscletec y colaboraciones con estudios como HARQUITECTES, aiastudio, Valor-Llimós Arquitectura, CRÜ studio, entre otros.

Descubre los arquitectos de Iscletec y sus proyectos. [:en]
El esfuerzo y conocimiento de Iscletec se ve reflejado en sus proyectos realizados en los que ha colaborado con reconocidos estudios de arquitectura e interiorismo que confían en la empresa para fabricar cierres de madera para sus obras.

Estamos muy agradecidos de poder trabajar junto a grandes profesionales que nos plantean nuevos retos y nos abren nuevas fronteras, las cuales enfrentamos siempre siguiendo nuestros principales valores: calidad, eficiencia, servicio y pasión por la madera.

Por ello, hemos preparado una nueva sección con algunos de los casos de éxito de Iscletec y colaboraciones con estudios como HARQUITECTES, aiastudio, Valor-Llimós Arquitectura, Crü studio, entre otros.

Descubre los arquitectos de Iscletec y sus proyectos.
[:]


Compartir: 06/07/2018
Página 1    2    3    4     5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26