He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]PLA ESPECIAL CONTRA EL SOROLL[:es]PLAN ESPECIAL CONTRA EL RUIDO[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

L’Ajuntament de Barcelona realitza cada cinc anys un estudi sobre els nivells acústics a la ciutat, per tal de desenvolupar un pla integral contra el soroll que s’elabora a partir d’un Mapa Estratègic del Soroll. La idea és combatre el soroll amb actuacions de la Guardia urbana, ajuts per instal·lar dobles finestres i millorar l’aïllament dels habitatges, canvis d’horaris dels serveis de neteja, nous espais verds o l’aposta pels vehicles elèctrics.

El soroll de les ciutats és una amenaça per als seus habitants. La contundent afirmació és de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que fixa el màxim nivell de soroll que s’hauria de suportar en 55 dB(A). A partir de 50 dB (A) augmenta el risc de que afecti a la salut: pèrdua d’audició, malalties cardiovasculars (hipertensió arterial), pertorbació del son (irrupcions, alteracions, augment de la fatiga...) o efectes en la salut mental (ansietat, mals de cap, inestabilitat emocional, impotència sexual...)

L’estudi de l’Ajuntament de Barcelona assenyala que el Raval i el Gòtic, durant la major part del temps, tant de dia com de nit, superen els 70 dB (A). També comuniquen la necessitat de realitzar “actuacions especials” a Gracia, Sants – Montjuic i Ciutat Vella, tres districtes que concentren trams sorollosos que no han disminuït en aquests anys sinó que, més aviat, s’han mantingut o, fins i tot, han empitjorat. Barris com l’Eixample segueixen patint el mateix nivell de soroll que procedeix del trànsit, seguit de les Corts i Sant Martí.

En definitiva, un 24,9% de la població de Barcelona percep sorolls a la nit entre 45 i 55 dB (A). Un 32,5% pateix soroll nocturn de més de 55 dB (A) i, d’aquets percentatge, un 3,9%, entre 65 i 70 dB (A).

Què fer per combatre-ho?

És important estar sensibilitats sobre els perjudicis que causen els elevats nivells de soroll a la salut de les persones, així com les conseqüències que causa en el medi ambient. No obstant,  hi ha certs factor que no depenen d’un mateix i contra els quals no es pot lluitar.

És per això que Iscletec proposa una solució que augmenta de manera exponencial el benestar dels habitants de Barcelona. Tal i com anuncia l’Ajuntament, un bon aïllament als edificis és primordial per millorar la situació i combatre la “pobresa sonora” de la ciutat. Els antics edificis que la componen no estan preparats estructuralment en quant a aïllament acústic i els tancaments son els seus punts dèbils, els que ofereixen menor resistència al soroll.

Les finestres d’Iscletec, amb els seus models de 78 i 92 mm de gruix permeten triples vidres i compten amb la tecnologia necessària per minimitzar sorolls innecessaris:

  • Material de qualitat. S’ha de buscar aquell material que millor reaccioni a les ones sonores.

  • Forma d’obertura. Iscletec posa a l’abast diversos formats i sistemes de tancament que s’escullen després de realitzar un anàlisi de les necessitats de l’habitatge.

  • Tipus de vidre. L’aïllament acústic depèn en gran mesura del gruix del vidre. Iscletec tria els seus partners en funció de la qualitat, les característiques i els valors de l’empresa. Per això, els vidres que instal·len potencien les prestacions aïllants que ofereixen naturalment les seves finestres.

  • El perfil. Cal compaginar un tancament de qualitat amb un perfil amb un bon nivell d'aïllament acústic. No serveix una bona finestra si el perfil permet la filtració d'ones sonores a l'interior.


DESCOBREIX TOTS ELS PROJECTES REALITZATS A BARCELONA

Iscletec estudia les necessitats de cada habitatge per oferir una solució integral que s'adapti als seus requeriments. Les finestres i balconeres d’Iscletec obtenen els millors resultats en matèria d'aïllament acústic; ja que cada un dels seus components es treballa minuciosament per aconseguir els tancaments de major qualitat.[:es]

El Ayuntamiento de Barcelona realiza cada cinco años un estudio sobre los niveles acústicos en la ciudad, para desarrollar un plan integral contra el ruido que se elabora a partir de un Mapa Estratégico del Ruido. La idea es combatir el ruido con actuaciones de la Guardia urbana, ayudas para instalar dobles ventanas y mejorar el aislamiento de las viviendas, cambios de horarios de los servicios de limpieza, nuevos espacios verdes o la apuesta por los vehículos eléctricos.

El ruido de las ciudades es una amenaza para sus habitantes. La contundente afirmación es de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el máximo nivel de ruido que debería soportar en 55 dB (A). A partir de 50 dB (A) aumenta el riesgo de que afecte a la salud: pérdida de audición, enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial), perturbación del sueño (irrupciones, alteraciones, aumento de la fatiga...) o efectos en la salud mental (ansiedad, dolores de cabeza, inestabilidad emocional, impotencia sexual...). El estudio del Ayuntamiento de Barcelona señala que el Raval y el Gótico, durante la mayor parte del tiempo, tanto de día como de noche, superan los 70 dB (A). También comunican la necesidad de realizar "actuaciones especiales" en Gracia, Sants - Montjuic y Ciutat Vella, tres distritos que concentran tramos ruidosos que no han disminuido en estos años sino que, más bien, se han mantenido o, incluso, han empeorado. Barrios como el Eixample siguen sufriendo el mismo nivel de ruido que procede del tráfico, seguido de Les Corts y Sant Martí.

En definitiva, un 24,9% de la población de Barcelona percibe ruidos por la noche entre 45 y 55 dB (A). Un 32,5% padece ruido nocturno de más de 55 dB (A) y, de estos porcentaje, un 3,9%, entre 65 y 70 dB (A).

¿Qué hacer para combatirlo?

Es importante estar sensibilidades sobre los perjuicios que causan los elevados niveles de ruido en la salud de las personas, así como las consecuencias que causa en el medio ambiente. Sin embargo, hay ciertos factores que no dependen de uno mismo y contra los que no se puede luchar.

Es por ello que Iscletec propone una solución que aumenta de manera exponencial el bienestar de los habitantes de Barcelona. Tal y como anuncia el Ayuntamiento, un buen aislamiento en los edificios es primordial para mejorar la situación y combatir la "pobreza sonora" de la ciudad. Los antiguos edificios que la componen no están preparados estructuralmente en cuanto a aislamiento acústico y los cierres son sus puntos débiles, los que ofrecen menor resistencia al ruido.

Las ventanas de Iscletec, con sus modelos de 78 y 92 mm de espesor permiten triples cristales y cuentan con la tecnología necesaria para minimizar ruidos innecesarios:

  • Material de calidad. Se debe buscar aquel material que mejor reaccione a las ondas sonoras.

  • Forma de apertura. Iscletec pone al alcance diversos formatos y sistemas de cierre que se eligen después de realizar un análisis de las necesidades de la vivienda.

  • Tipo de vidrio. El aislamiento acústico depende en gran medida del grosor del vidrio. Iscletec elige sus partners en función de la calidad, las características y los valores de la empresa. Por ello, los cristales que instalan potencian las prestaciones aislantes que ofrecen naturalmente sus ventanas.

  • El perfil. Hay que compaginar un cierre de calidad con un perfil con un buen nivel de aislamiento acústico. No sirve una buena ventana si el perfil permite la filtración de ondas sonoras en el interior.


DESCUBRE TODOS LOS PROYECTOS REALIZADOS EN BARCELONA

Iscletec estudia las necesidades de cada vivienda para ofrecer una solución integral que se adapte a sus requerimientos. Las ventanas y balconeras de Iscletec obtienen los mejores resultados en materia de aislamiento acústico; ya que cada uno de sus componentes se trabaja minuciosamente para conseguir los cierres de mayor calidad.[:]


Compartir: 24/10/2018
[:ca]El soroll a les ciutats #VestimosBarcelona[:es]El ruido en las ciudades #VestimosBarcelona[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

 

Les grans ciutats són sistemes complexos en els què conviuen usos i activitats molt diverses i complementàries que contribueixen a mantenir el dinamisme propi d’aquests nuclis humans.

Barcelona, com altres ciutats del món, ha incorporat progressivament en els darrers anys els valors de la cultura de la sostenibilitat a la gestió municipal amb l’objectiu de fer un ús més eficient dels recursos disponibles i reduir la seva petjada ecològica. En aquest context de gestió ambiental sostenible, un dels vectors en els què s’està treballant és el de la contaminació acústica, l’impacte associat a la dinàmica habitual de les ciutats i, en especial, al trànsit de vehicles a motor.

Què és el soroll?

El so passa a ser soroll quan s’introdueix la variable molèstia. Així, s’entén el soroll com a so molest i perjudicial. La molèstia que causa el soroll és fruit del nivell de pressió sonora i també de la durada, però el que més es percep són els nivells alts de pressió que destaquen del soroll de fons. De fet, un soroll no especialment fort pot resultar molest quan no hi ha, o desapareix, el nivell acústic de fons. Així, per exemple, quan es tallen carrers a la ciutat i baixa el soroll de fons, augmenten les queixes dels veïns per altres tipus de soroll que quedaven amagats per la incidència del trànsit.

Principals fonts de soroll a Barcelona

Barcelona presenta unes característiques acústiques –pel que fa a nivells, evolució diària, principals fonts, etc.– equiparables a les d’altres ciutats europees que són similars en extensió i població. Tot i això, la major compacitat i densitat pròpia de la ciutat, així com l’ús intensiu de l’espai públic per part dels ciutadans, fa que el soroll es percebi amb més intensitat.

El trànsit és la font que engloba la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant de dia. És la principal font de superació per nivells. L’impacte dels grans eixos ferroviaris de la ciutat s’ha reduït: gairebé la pràctica totalitat de les vies ferroviàries en zones residencials estan cobertes.L’ús industrial és cada cop més de baixa intensitat i per tant el seu impacte es redueix ( a St Martí gairebé ha desaparegut i ha baixat a la resta, fins i tot a Zona Franca)

Les activitats d’oci, a diferència del trànsit, està molt localitzada en zones concretes de la ciutat. Segons la percepció ciutadana, l’oci nocturn i l’ús intensiu de l’espai públic de nit és una de les fonts que més molèsties generen. En les zones d’oci la qualitat acústica de nit pot ser pitjor que de dia.

Una altre font de soroll son les zones comercials. La contribució als nivells globals dels carrers de vianants es centra en horari diürn i de tarda i té rellevància sobretot en zones sense trànsit (per ex. Ciutat Vella)Font de les dades: Ajuntament de Barcelona 

Què fer per combatre-ho?

És important estar sensibilitats sobre els perjudicis que causen els elevats nivells de soroll a la salut de les persones, així com les conseqüències que causa en el medi ambient. No obstant,  hi ha certs factor que no depenen d’un mateix i contra els quals no es pot lluitar per obtenir el silenci a casa.

És per això que Iscletec proposa una solució que augmenta de manera exponencial el benestar dels habitants de Barcelona. Tal i com anuncia l’Ajuntament, un bon aïllament als edificis és primordial per millorar la situació i combatre la “pobresa sonora” de la ciutat. Els antics edificis que la componen no estan preparats estructuralment en quant a aïllament acústic i els tancaments son els seus punts dèbils, els que ofereixen menor resistència al soroll.

Les finestres d’Iscletec, amb els seus models de 78 i 92 mm de gruix permeten triples vidres i compten amb la tecnologia necessària per minimitzar sorolls innecessaris.[:es]

Las grandes ciudades son sistemas complejos en los que conviven usos y actividades muy diversas y complementarias que contribuyen a mantener el dinamismo propio de estos núcleos humanos.

Barcelona, ​​como otras ciudades del mundo, ha incorporado progresivamente en los últimos años los valores de la cultura de la sostenibilidad en la gestión municipal con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y reducir su huella ecológica. En este contexto de gestión ambiental sostenible, uno de los vectores en los que se está trabajando es el de la contaminación acústica, el impacto asociado a la dinámica habitual de las ciudades y, en especial, al tráfico de vehículos a motor.

¿Qué es el ruido?

El sonido pasa a ser ruido cuando se introduce la variable molestia. Así, se entiende el ruido como sonido molesto y perjudicial. La molestia que causa el ruido es fruto del nivel de presión sonora y también de la duración, pero el que más se percibe son los niveles altos de presión que destacan del ruido de fondo. De hecho, un ruido no especialmente fuerte puede resultar molesto cuando no hay, o desaparece, el nivel acústico de fondo. Así, por ejemplo, cuando se cortan las calles en la ciudad y baja el ruido de fondo, aumentan las quejas de los vecinos por otros tipos de ruido que quedaban ocultos por la incidencia del tráfico.

Principales fuentes de ruido en Barcelona

Barcelona presenta unas características acústicas -en cuanto a niveles, evolución diaria, principales fuentes, etc.- equiparables a las de otras ciudades europeas que son similares en extensión y población. Sin embargo, la mayor compacidad y densidad propia de la ciudad, así como el uso intensivo del espacio público por parte de los ciudadanos, hace que el ruido se perciba con más intensidad.

El tráfico es la fuente que engloba prácticamente la totalidad de la superficie de la ciudad y la fuente más relevante de día. Es la principal fuente de superación por niveles. El impacto de los grandes ejes ferroviarios de la ciudad se ha reducido: casi todas las vías ferroviarias en zonas residenciales están cubiertas.El uso industrial es cada vez más de baja intensidad y por tanto su impacto se reduce (en St Martí casi ha desaparecido y ha bajado al resto, incluso en Zona Franca)

Las actividades de ocio, a diferencia del tráfico, están muy localizadas en zonas concretas de la ciudad. Según la percepción ciudadana, el ocio nocturno y el uso intensivo del espacio público de noche es una de las fuentes que más molestias generan. En las zonas de ocio la calidad acústica de noche puede ser peor que de día.

Otra fuente de ruido son las zonas comerciales. La contribución a los niveles globales de las calles peatonales se centra en horario diurno y de tarde y tiene relevancia sobre todo en zonas sin tráfico (por ej. Ciudad Vieja)

 Fuente de los datos: Ayuntamiento de Barcelona

¿Qué hacer para combatirlo?

Es importante estar sensibilizados sobre los perjuicios que causan los elevados niveles de ruido en la salud de las personas, así como las consecuencias que causa en el medio ambiente. Sin embargo, hay ciertos factores que no dependen de uno mismo y contra los que no se puede luchar para obtener el silencio en casa.

Es por ello que Iscletec propone una solución que aumenta de manera exponencial el bienestar de los habitantes de Barcelona. Tal y como anuncia el Ayuntamiento, un buen aislamiento en los edificios es primordial para mejorar la situación y combatir la "pobreza sonora" de la ciudad. Los antiguos edificios que la componen no están preparados estructuralmente en cuanto a aislamiento acústico y los cierres son sus puntos débiles, los que ofrecen menor resistencia al ruido.

Las ventanas de Iscletec, con sus modelos de 78 y 92 mm de espesor permiten triples cristales y cuentan con la tecnología necesaria para minimizar ruidos innecesarios.[:]


Compartir: 18/10/2018
[:ca]Nou projecte: Casa a la vall de la Cerdanya[:es]Nuevo proyecto: Casa en el valle de la Cerdaña[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Antigament aquesta edificació era una masia tradicional de la Cerdanya, que s'ha transformat fins convertir-se en una casa Passivhaus. Reuneix tots els requisits que demana el seu entorn natural, té un cost energètic molt baix i optimitza els recursos existents a través de diferents tècniques passives.

EXCEL·LENT AÏLLAMENT TÈRMIC I TOTAL HERMETICITAT

El model Iscletec 92 és el màxim exponent en estanquitat acústica i tèrmica: obtenim portes, finestres i balconeres de fusta laminada de 92mm de gruix, amb vidres de tres capes i triple junta de goma que proporcionen totes les prestacions necessàries per a un habitatge d'aquestes característiques.

FINESTRES I PORTES D'ALTES PRESTACIONS

La fusta utilitzada en el disseny dels tancaments d'aquesta casa a la Cerdanya és de Làrix Siberià. El làrix és el material de fusta més resistent del món, que destaca per la seva fortalesa, durabilitat i impermeabilitat.

En aquest habitatge trobem diferents formats de portes i finestres que s'adapten als espais i a la funcionalitat desitjada pel client. Entre elles, trobem finestres que compten amb la comoditat de l'oscil o, fins i tot, doble oscil. MACO proporciona ferramentes Multi Secuair per oscil·lar de manera segura i obtenir una major comoditat. Així, s’augmenten les possibilitats del tancament i s’habilita una ventilació segura totalment controlada. També s'han instal·lat moderns tancaments pivotants amb la ferramenta BILICO de MACO, que són el reflex de la unió entre disseny i utilitat. Els sistemes d'obertura pivotant MACO són diferents a una finestra estàndard, però amb el mateix equilibri, funcionalitat i estètica.

VEURE TOT EL PROJECTE[:es]

Antiguamente esta edificación era una masía tradicional de la Cerdaña, que se ha transformado hasta convertirla en una casa Passivhaus. Reúne todos los requisitos que demanda su entorno natural, tiene un coste energético muy bajo y optimiza los recursos existentes a través de diferentes técnicas pasivas.

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y TOTAL HERMETICIDAD

El modelo Iscletec 92 es el máximo exponente en estanqueidad acústica y térmica: obtenemos puertas, ventanas y balconeras de madera laminada de 92mm de grosor, con cristales de triple vidrio y triple junta de goma que proporcionan todas las prestaciones necesarias para una vivienda de esas características.

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES

La madera utilizada en el diseño de los cierres de esta casa en la Cerdaña es de Alerce Siberiano. El alerce es el material de madera más resistente del mundo, que destaca por su fortaleza, durabilidad e impermeabilidad.

En esta vivienda encontramos diferentes formatos de puertas y ventanas que se adaptan a los espacios y a la funcionalidad deseada por el cliente. Entre ellas, encontramos ventanas que cuentan con la comodidad del oscilo o, incluso, doble oscilo. MACO proporciona herrajes Multi Secuair para oscilar de manera segura y obtener una mayor comodidad. Así, se aumentan las posibilidades del cierre y se habilita una ventilación totalmente controlada. También se han instalado modernos cierres pivotantes con el herraje BILICO de MACO, que son el reflejo de la unión entre diseño y utilidad. Los sistemas de apertura pivotante MACO son diferentes a una ventana estándar, pero con el mismo equilibrio, funcionalidad y estética.

VER TODO EL PROYECTO[:]


Compartir: 17/10/2018
[:ca]Iscletec78: #VestimosBarcelona amb triple vidre i estil[:es]Iscletec78: #VestimosBarcelona con triple vidrio y estilo[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Després d'anunciar el gran canvi empresarial de Iscletec, ens seguim esforçant per oferir el millor producte del mercat. Iscletec ha decidit especialitzar-se en tancaments d'alta gamma, eliminant de la seva gamma de productes el seu model estàndard per focalitzar-se en proporcionar una millor qualitat: més vidre, més pes, més prestacions.

Iscletec 78 té una capacitat de 78mm de gruix, el que implica que podem col·locar vidres de triple vidre des 34 a 40mm de gruix. Això es trasllada en una major protecció, aïllament i estanquitat. És el model estrella de la nostra campanya #VestimosBarcelona, on els seus habitants tenen com a objectiu minimitzar els sorolls de la voràgine exterior per aconseguir el benestar a casa seva. I això és el que oferim a Iscletec: una major qualitat de tancaments i de vida.

Descobreix tota la informació sobre aquest model[:es]

Después de anunciar el gran cambio empresarial de Iscletec, nos seguimos esforzando para ofrecer el mejor producto del mercado. Iscletec ha decidido especializarse en cierres de alta gama, con lo que ha eliminado de su gama de productos su modelo estándar para focalizarse en proporcionar una mayor calidad: más vidrio, más peso, más prestaciones.

Iscletec 78 tiene una capacidad de 78mm de grosor, lo que implica que podemos colocar cristales de triple vidrio desde 34 a 40mm de grosor. Eso se traslada en una mayor protección, aislamiento y estanqueidad. Es el modelo estrella de nuestra campaña #VestimosBarcelona, donde sus habitantes tienen como objetivo minimizar los ruidos de la vorágine exterior para conseguir el bienestar en sus hogares. Y eso es lo que ofrecemos en Iscletec: una mayor calidad de cierres y de vida.

Descubre toda la información sobre este modelo[:]


Compartir: 11/10/2018
[:ca]Nova projecció de futur de Iscletec: al capdamunt.[:es]Nueva proyección de futuro de Iscletec: en lo más alto.[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

A Iscletec entenem que les finestres i portes de fusta formen part d'un tot més complex. Per això, hem d'adaptar a cadascuna de les obertures en funció de les seves exigències i és imprescindible que elements com la seguretat, qualitat o la protecció constitueixin inherentment nostres productes.

Ens apassiona la fusta i tenim afany de descobrir, conèixer i mai deixar d'aprendre. Aquest esperit innovador i emprenedor és el que ens ha portat a focalitzar-nos en finestres de gamma alta que eleven les nostres capacitats a un altre nivell. Anunciem, doncs, que eliminem del nostre portfoli de productes nostre model estàndard (Iscletec 68) per especialitzar-nos en aquelles solucions amb més elevades prestacions (Iscletec 78 i Iscletec92).

Aquest gest empresarial ens dibuixa nous horitzons i ens permet ser experts en tancaments de fusta singulars i amb més possibilitats. Iniciem aquest nou camí mantenint els nostres valors i filosofia, i de la mà de grans col·laboradors que augmenten el rendiment de les nostres solucions tècniques.

Iscletec es consolida com el partner ideal en el disseny i fabricació de finestres, portes i balconeres de fusta; sostenibles, aïllants i amb protecció total. La tècnica de l'empresa juntament amb les ferramentes i vidres de major qualitat del mercat, constitueixen el tancament total més exigent que respon a projectes de grans magnituds.[:es]

En Iscletec entendemos que las ventanas y puertas de madera forman parte de un todo más complejo. Por ello, debemos adaptarnos a cada una de las aperturas en función de sus exigencias y es imprescindible que elementos como la seguridad, calidad o la protección constituyan inherentemente nuestros productos.

Nos apasiona la madera y tenemos afán de descubrir, conocer y nunca dejar de aprender. Este espíritu innovador y emprendedor es el que nos ha llevado a focalizarnos en ventanas de gama alta que elevan nuestras capacidades a otro nivel. Anunciamos, pues, que eliminamos de nuestra cantera de productos nuestro modelo estándar (Iscletec 68) para especializarnos en aquellas soluciones con más elevadas prestaciones (Iscletec 78 e Iscletec92).

Este gesto empresarial nos dibuja nuevos horizontes y nos permite ser expertos en cierres de madera singulares y con mayores posibilidades. Iniciamos este nuevo camino manteniendo nuestros valores y filosofía, y de la mano de grandes colaboradores que aumentan el rendimiento de nuestras soluciones técnicas.

Iscletec se consolida como el partner ideal en el diseño y fabricación de ventanas, puertas y balconeras de madera; sostenibles, aislantes y con protección total. La técnica de la empresa junto con los herrajes y vidrios de mayor calidad del mercado, constituyen el cierre total más exigente que responde a proyectos de grandes magnitudes.[:]


Compartir: 01/10/2018
[:ca]Tornada a la ciutat | Sense fred i sense soroll[:es]Vuelta a la ciudad | Sin frío y sin ruido[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Al setembre tornem a la ciutat i reprenem la rutina després d'un període estival de descans i tranquil·litat. Segueix gaudint de la pau de l'estiu a la teva llar gràcies a les finestres d’ Iscletec, que atorguen el silenci més confortable a la ciutat.

La llarga trajectòria de l'empresa en el sector l'ha portat a crear la campanya #VestimosBarcelona, ​​on es consoliden les finestres, portes i finestres d’Iscletec com el producte ideal per als projectes de la ciutat.

Aconsegueix minimitzar el soroll del teu habitatge i anticipa't al hivern amb la millor solució en estanqueïtat i aïllament. Les finestres de fusta de Iscletec, juntament amb les manetes d'alta qualitat de MACO i vidres tèrmics de baixa emissivitat, proporcionen seguretat i eficiència energètica a la teva llar. A més, escollint Iscletec estàs apostant per la conservació del medi ambient i els productes sostenibles i amb denominació d'origen.

Petites intervencions o grans obres i projectes integrals ... a Iscletec treballem tot tipus de necessitats i responem als més elevats requisits urbanístics.

Últims projectes #VestimosBarcelona

Casa Casp - Reconstruint la memòria de l'Eixample 

La Casa del Ebenista 

Casa de l'Eixample - Fusió entre tradició i modernitat. 

Casa al barri gòtic de Barcelona 

Pis modernista a Gràcia - Un habitatge modernista amb un segell singular 

Casa a l'Eixample de Barcelona - Un referent d'elegància i modernitat 

Vols reformar el teu habitatge de Barcelona? Uneix-te a la campanya #VestimosBarcelona, ​​amb la total garantia de Iscletec.[:es]

En septiembre volvemos a la ciudad y retomamos la rutina tras un periodo estival de descanso y tranquilidad. Sigue disfrutando de la paz del verano en tu hogar gracias a las ventanas de Iscletec, que otorgan el silencio más confortable a la ciudad.

La larga trayectoria de la empresa en el sector le ha llevado a crear la campaña #VestimosBarcelona, donde se consolidan las ventanas, puertas y ventanas de Iscletec como el producto ideal para los proyectos de la ciudad.

Consigue minimizar el ruido de tu vivienda y anticípate al invierno con la mejor solución en estanqueidad y aislamiento. Las ventanas de madera de Iscletec, juntamente con las manillas de alta calidad de MACO y cristales térmicos de baja emisividad, proporcionan seguridad y eficiencia energética a tu hogar. Además, escogiendo Iscletec estás apostando por la conservación del medio ambiente y los productos sostenibles y con denominación de origen.

Pequeñas intervenciones o grandes obras y proyectos integrales… en Iscletec trabajamos todo tipo de necesidades y respondemos a los más elevados requisitos urbanísticos.

Últimos proyectos #VestimosBarcelona

Casa Caspe – Reconstruyendo la memoria del Eixample 

La Casa del Ebanista

Casa del Eixample – Fusión entre tradición y modernidad.

Casa en el barrio gótico de Barcelona

Piso modernista en Gracia – Una vivienda modernista con un sello singular

Casa en el Eixample de Barcelona – Un referente de elegancia y modernidad

¿Quieres reformar tu vivienda de Barcelona? Únete a la campaña #VestimosBarcelona, con la total garantía de Iscletec.[:]


Compartir: 27/09/2018
[:ca]Especial FERRAMENTES - Maco & Iscletec[:es]Especial HERRAJES – Maco & Iscletec[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

A Iscletec busquem l'excel·lència i, per això, treballem amb els partners que ens permeten aconseguir-la. Quan parlem de ferramentes per a tancaments de fusta comptem amb el fabricant MACO, que representa la màxima eficiència, durabilitat, disseny i qualitat del mercat. Les ferramentes MACO són ​​el complement perfecte per a les finestres, portes i balconeres Iscletec, aconseguint un resultat òptim i immillorable.

 

FERRAMENTES MACO // EL MÉS DESTACAT

DOBLE OSCIL·LOBATENT - FUNCIONALITAT I HARMONIA

Amb aquest ferramenta es pot triar oscil·lar una única fulla o ambdues alhora, per a més comoditat i més llibertat de moviment. Es tracta d'una ferramenta que s'ha convertit en imprescindible en cadascun dels nostres projectes, ja que té infinitat de beneficis per al client a més d'atorgar una millor ventilació, una estètica simètrica i estalvi de l'espai físic.

GRAN FORMAT- MÉS VIDRE, MÉS PES

Tot i que un habitatge compti amb grans finestrals, la pèrdua d'energia calòrica ha de ser mínima, el que obliga a la instal·lació d'elements energèticament adequats per a protegir-se del clima, el soroll i el fred. Les ferramentes MACO de gran format entren en joc quan la sol·licitació de pes ho requereix, un repte assequible per a empreses que treballen amb altes exigències de treball.

FERRAMENTA OCULTA - INNOVACIÓ I ESTÈTICA

Per potenciar aquesta estètica i donar-li el protagonisme a la fusta, Iscletec incorpora ferramentes MACO completament ocultes: sense ponts tèrmics, sense interrupció de juntes i sense formació de condensats. Amb aquests ferramentes invisibles, Iscletec presenta els més innovadors productes al mercat, aconseguint finestres i portes impecables. Entre els avantatges que obtenim amb aquests elements resideixen l'òptima visibilitat entre els espais i la màxima entrada de llum.

FERRAMENTA AMB FRE D'OBERTURA - LA REVOLUCIÓ DEL TANCAMENT

Aquest revolucionari sistema permet el bloqueig del tancament tècnic en qualsevol posició entre 30 ° i 80 °, evitant la seva obertura total i sense control i suportant la influència del vent. D'aquesta manera, solucionem tots els requeriments d'un tancament: una ventilació segura sense el moviment brusc de la fulla, la seguretat necessària anti-furt, el domini i control total del tancament abatible, un disseny discret i sofisticat, entre moltes altres avantatges.

Amb la ferramenta amb fre d'obertura aconseguiràs una ventilació còmoda i immillorable, a més d'una major llibertat de moviment i obertura, totalment personalitzable.

SENSOR D'ALARMA - INNOVACIÓ I SEGURETAT

Per proporcionar encara més prestacions als tancaments de fusta, Iscletec pot col·locar una solució addicional que brinda encara més rendiment als seus productes: sensors d'alarma integrats en cada un dels tancaments de fusta.

Els sensors d'alarma s'incorporen sense trencar l'harmonia als propis tancaments, un sistema altament innovador i amb un valor estètic inigualable. L'alarma ve inherentment integrada en finestres, portes i balconeres, el que garanteix una major seguretat i una disminució de les possibilitats de furt en l'habitatge.

Descobreix un món de prestacions amb la col·lecció de ferramentes d'última generació MACO que, juntament amb els productes de Iscletec, són referents en benestar, disseny, estanquitat acústica i tèrmica i elegància.

Veure totes les ferramentes d'Iscletec & Maco[:es]
En Iscletec buscamos la excelencia y, por ello, trabajamos con los partners que nos permiten alcanzarla. Cuando hablamos de herrajes para cierres de madera contamos con la firma MACO, que representa la máxima eficiencia, durabilidad, diseño y calidad del mercado. Los herrajes MACO son el complemento perfecto para las ventanas, puertas y balconeras de Iscletec, consiguiendo un resultado óptimo e inmejorable.

HERRAJES MACO // LO MÁS DESTACADO

DOBLE OSCILOBATIENTE – FUNCIONALIDAD Y ARMONÍA

Con este herraje se puede elegir oscilar una única hoja o ambas a la vez, para una mayor comodidad y más libertad de movimiento. Se trata de un herraje que se ha convertido en imprescindible en cada uno de nuestros proyectos, pues tiene infinitos beneficios para el cliente además de otorgar una mejor ventilación, una estética simétrica y ahorro del espacio físico.

GRAN FORMATO- MÁS VIDRIO, MÁS PESO

A pesar de que una vivienda cuente con grandes ventanales, la pérdida de energía calórica debe ser mínima, lo que obliga a la instalación de elementos energéticamente adecuados para protegerse del tiempo, el ruido y el frio. Los herrajes MACO de gran formato entran en juego cuando la solicitación de peso lo requiere, un reto asequible para empresas que trabajan con altas exigencias de trabajo.

HERRAJE OCULTO - INNOVACIÓN Y ESTÉTICA

Para potenciar esta estética y darle el protagonismo a la madera, Iscletec incorpora herrajes MACO completamente ocultos: sin puentes térmicos, sin interrupción de juntas y sin formación de condensados. Con estos herrajes invisibles, Iscletec presenta los más innovadores productos al mercado, consiguiendo ventanas y puertas impecables. Entre las ventajas que obtenemos con estos elementos residen la óptima visibilidad entre los espacios y la máxima entrada de luz.

HERRAJE CON FRENO DE APERTURA – LA REVOLUCIÓN DEL CIERRE

Este revolucionario sistema permite el bloqueo del cierre técnico en cualquier posición entre 30° y 80°, evitando su apertura total y sin control y soportando la influencia del viento. De esta manera, solucionamos todos los requerimientos de un cierre: una ventilación segura sin el movimiento brusco de la hoja, la seguridad necesaria anti-hurto, el dominio y control total del cierre abatible, un diseño discreto y sofisticado, entre muchas otras ventajas.

Con el herraje con freno de apertura conseguirás una ventilación cómoda e inmejorable, además de una mayor libertad de movimiento y apertura, totalmente personalizable.

SENSOR DE ALARMA - INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Para proporcionar aún más prestaciones a los cierres de madera, Iscletec puede colocar una solución adicional que brinda todavía más rendimiento a sus productos: sensores de alarma integrados en cada uno de los cierres de madera.

Los sensores de alarma se incorporan sin romper la armonía a los propios cierres, un sistema altamente innovador y con un valor estético inigualable. La alarma viene inherentemente integrada en ventanas, puertas y balconeras, lo que garantiza una mayor seguridad y una disminución de las posibilidades de hurto en la vivienda.

Descubre un mundo de prestaciones con la colección de herrajes de última generación MACO que, junto con los productos de Iscletec, son referentes en bienestar, diseño, estanqueidad acústica y térmica y elegancia.

Ver todos los herrajes de Iscletec & Maco[:]


Compartir: 13/09/2018
Página 1    2     3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26